Regulamin promocji 1+1

Regulamin promocji „1+1 – Transforming Communication”

I. Postanowienia wstępne.

 1. Niniejszy regulamin promocji pod nazwą „1+1 – Transforming Communication” określa zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w promocji, a także obowiązki organizatora (dalej również: „Regulamin”).
 2. Organizatorem promocji „1+1 – Transforming Communication” (dalej również: „Promocja”) jest MSC Sp. z o.o., ul. Jana Kochanowskiego 32, 33-100 Tarnów, NIP: 993 066 05 63  (dalej również: „Organizator”).
 3. Promocja prowadzona jest za pośrednictwem sklepu internetowego MSC – Mentoring Szkolenia Coaching Consulting (dalej również: „Sklep”), dostępnego pod adresem URL: msc.edu.pl.
 4. W Promocji mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych – po spełnieniu warunków udziału w Promocji stają się uczestnikami Promocji (dalej również: „Uczestnik”).
 5. Z promocji można skorzystać raz w roku kalendarzowym w wyznaczonym terminie promocji. 
 6. Liczba miejsc na uczestnictwo w szkoleniu w ramach promocji jest ograniczona, decyduje kolejność wpłat/potwierdzenia formalnego uczestnictwa.

II. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji.

 1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika na zasadach określonych w Regulaminie Promocji, w ramach której przy zamówieniu obejmującym łącznie co najmniej jedno szkolenie Transforming Communication z oferty dostępnej pod linkiem: https://msc.edu.pl/produkt/transforming-communication/ Kupujący jest upoważniony do uczestnictwa w szkoleniu z osobą towarzyszącą gratis.
 2. W razie braku możliwości uczestnictwa w szkoleniu Kupujący zobligowany jest do wskazania dowolnej osoby na swoje miejsce. W przeciwnym razie opłata za szkolenie  nie podlega zwrotowi.

III. Reklamacje.

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: kontakt@msc.edu.pl lub listownie na następujący adres Organizatora: MSC Sp. z o.o., ul. Jana Kochanowskiego 32, 33-100 Tarnów, NIP: 993 066 05 63 (dalej również: „Reklamacje”).
 2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.
 3. Uczestnik zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia.
 4. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszego Regulaminu.

  IV. Postanowienia końcowe.
 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem: msc.edu.pl/regulamin-promocjitc wchodzi w życie od dnia 01.11.2023 roku.
 2. O ile z kontekstu nie wynika wyraźnie nic innego, użyte w Regulaminie zwroty pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie Sklepu dostępnym pod adresem: msc.edu.pl/regulamin-promocjitc
 3. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami dotyczące Promocje będą rozstrzygane zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.
 4. W zakresie nieuregulowanym przez niniejszy Regulamin obowiązują postanowienia Regulaminu Sklepu dostępnego pod adresem: msc.edu.pl/regulamin-promocjitc.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako (katalog zamknięty): zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji; zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
 6. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie, a także za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail podany przez Uczestnika podczas rejestracji w Sklepie (w przypadku Uczestników posiadających Konto w Sklepie) lub przy złożeniu Zamówienia objętego Promocją.
 7. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w Sklepie względem Uczestników, którzy wcześniej nie akceptowali Regulaminu bądź którym Regulamin nie został doręczony w ramach wiadomości e-mail. Zmiana Regulaminu nie dotyczy wcześniej zawartych umów..Facebook